Troja / Troy

Troja (lub też Troia, Troias Wilusha, Truwisha,  Truva lub też Troya) była miastem na dalekim północnym zachodzie regionu znanym w późnej starożytności klasycznej jako Azja Mniejsza, obecnie znana jako Anatolia w nowoczesnej Turcji, na południe od południowo-zachodnie ujście cieśniny Dardanele i północny zachód od Góry Idy. Dzisiejsza lokalizacja jest znana jako Hisarlik. Znana powszechnie z wojny trojańskiej opisanej w greckim epickim cyklu, w szczególności w Iliadzie, jednym z dwóch epickich poematów przypisywanych Homerowi. Zdjęcia zrobiłem w roku 2014.

Troy (or Troia, Troias Wilusha, Truwisha, Truva, or Troya) was a city in the far northwest of the region known in late classical antiquity as Asia Minor, now known as Anatolia in modern Turkey, south of the southwestern mouth of the Dardanelles and northwest of Mount Ida. The location today is known as Hisarlik. Known widely for the Trojan War described in the Greek epic cycle, in particular in the Iliad, one of two epic poems attributed to Homer. I took the photos in 2014.